ภาพพื้นหลัง

อาหาร

อาหาร

1.สรุปแบบฟอร์มด้านอาหาร

2.เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตเพิ่มเติม

3.คำขอตรวจประเมินสถานที่

4.รายละเอียดของสถานที่และกระบวนการผลิต

5.รายละเอียดของสถานที่และกระบวนการนำเข้า


2.ขออนุญาตกรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

1. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1)

2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.2).pdf


3.ขออนุญาตกรณีเข้าข่ายโรงงาน

1. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร(อ.1).pdf

2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(อ.2).pdf

3. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร(อ.4).pdf

4. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร(อ.5).pdf

5. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร(ส.4).pdf


4.ขออนุญาตผลิต นำเข้า สั่งเข้า เฉพาะคราว

1. คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว(อ.11).pdf

2. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร.pdf

3. คําขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร.pdf


5.ขออนุญาตสถานที่นำเข้า

1.คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.6).pdf

2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.8).pdf

3.คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.9).pdf

4. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ขำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร(อ.10).pdf

5. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(ส.5).pdf

6.ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตหรือนำสั่งอาหาร.pdf


6.ขออนุญาตผลิตภัณฑ์

1.คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร(สบ.3).pdf

2. ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5).pdf

3. แบบแก้ไขรายละเอียดอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร(สบ.4).pdf

4. แบบแก้ไขรายละเอียดอาหารที่จดทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.6).pdf

5. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร(อ.17).pdf

6.คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร(อ.19).pdf

7.เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร(สบ.5-1).pdf

8.เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร(สบ.5-2).pdf

9.เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ(สบ.5-3).pdf

10.เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน(สบ.5-4).pdf

11.เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือ สารสังเคราะห์(สบ.5-5).pdf

12.คําขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรบการขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรอเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ(อ.15).pdf

13. คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร(อ.20).pdf


7.ขออนุญาตโฆษณา

1.  คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ. 1).pdf

2. เอกสารแนบท้ายคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ. 3).pdf

3. แบบหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา.pdf

4. ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร.pdf


8.ขออนุมัติ

1. แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์.pdf

2.คำขออนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร.pdf


9.ขอประเมินความปลอดภัย

1. Food additive (กรณีไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน).pdf

2. Food additive (กรณีมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้).pdf

3. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหาร.pdf


10.แบบขอยกเลิกใบอนุญาต

1. แบบขอยกเลิกใบอนุญาต.pdf


11.หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ.pdf


12. หนังสือมอบอำนาจ(ผลิตหรือนำสั่ง).pdf


13. หนังสือมอบอำนาจ(จดทะเบียนหรือฉลากหรือทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียด).pdf


14. แบบหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขออนุญาตโฆษณา.pdf


11.เกณฑ์การตรวจประเมินตนเอง

1.แบบประเมินตนเองGMP

2.แบบตัวประเมินตนเองPrimary GMP

3.แบบประเมินตนเองGMPน้ำบริโภค

4.รายละเอียดการแสดงฉลาก


12.บันทึกรายงาน

1.ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานGMP

2.ตัวอย่างบันทึกรายงานGMP น้ำบริโภค

3.ตัวอย่างบันทึกรายงานGMPผักและผลไม้สด

คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต อาหาร

1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

7. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

8. การขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

9. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาต ฯ

10. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

11. กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

12. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

13. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลีนมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Re-Process

15. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ