ภาพพื้นหลัง

อาหาร

[lvca_accordion][lvca_panel panel_title=”แบบฟอร์มด้านอาหาร”]

อาหาร

1.สรุปแบบฟอร์มด้านอาหาร.docx


2.ขออนุญาตกรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน

1. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.1)

2. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน(สบ.2).pdf


3.ขออนุญาตกรณีเข้าข่ายโรงงาน

1. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร(อ.1).pdf

2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(อ.2).pdf

3. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร(อ.4).pdf

4. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร(อ.5).pdf

5. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร(ส.4).pdf


4.ขออนุญาตผลิต นำเข้า สั่งเข้า เฉพาะคราว

1. คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว(อ.11).pdf

2. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร.pdf

3. คําขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร.pdf


5.ขออนุญาตสถานที่นำเข้า

1.คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.6).pdf

2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.8).pdf

3.คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(อ.9).pdf

4. คำขออนุญาตย้ายสถานที่ขำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร(อ.10).pdf

5. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(ส.5).pdf

6.ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตหรือนำสั่งอาหาร.pdf


6.ขออนุญาตผลิตภัณฑ์

1.คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร(สบ.3).pdf

2. ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5).pdf

3. แบบแก้ไขรายละเอียดอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร(สบ.4).pdf

4. แบบแก้ไขรายละเอียดอาหารที่จดทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.6).pdf

5. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร(อ.17).pdf

6.คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร(อ.19).pdf

7.เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร(สบ.5-1).pdf

8.เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร(สบ.5-2).pdf

9.เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ(สบ.5-3).pdf

10.เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน(สบ.5-4).pdf

11.เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือ สารสังเคราะห์(สบ.5-5).pdf

12.คําขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรบการขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรอเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ(อ.15).pdf

13. คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร(อ.20).pdf


7.ขออนุญาตโฆษณา

1.  คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ. 1).pdf

2. เอกสารแนบท้ายคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร(ฆอ. 3).pdf

3. แบบหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา.pdf

4. ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร.pdf


8.ขออนุมัติ

1. แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์.pdf

2.คำขออนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร.pdf


9.ขอประเมินความปลอดภัย

1. Food additive (กรณีไม่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน).pdf

2. Food additive (กรณีมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้).pdf

3. แบบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหาร.pdf


10.แบบขอยกเลิกใบอนุญาต

1. แบบขอยกเลิกใบอนุญาต.pdf


11.หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ.pdf


12. หนังสือมอบอำนาจ(ผลิตหรือนำสั่ง).pdf


13. หนังสือมอบอำนาจ(จดทะเบียนหรือฉลากหรือทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียด).pdf


14. แบบหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขออนุญาตโฆษณา.pdf

[/lvca_panel][lvca_panel panel_title=”คู่มือประชาชนและคำแนะนำ (อาหาร)”]

 คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต อาหาร

1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

7. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

8. การขออนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

9. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาต ฯ

10. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

11. กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

12. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

13. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลีนมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Re-Process

15. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

[/lvca_panel][/lvca_accordion]

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ