ภาพพื้นหลัง

โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ภญ.สุวัสสา สุขเจริญคณา

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุมณฑา มหาวิริโย

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.ลำภู เพ็งบุญชู

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุอาภา กลั่นประเสริฐ

เภสัชกร ปฏิบัติการ

ภก.คมทวน คมวุฒิการ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายวิศิษฐ จิตต์สมุทร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

นางสาวสิรินันท์ ฉิมพาลี

แพทย์แผนไทย

นายศักรินทร์ ศรีราษฎร์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายสุทธิรักษ์ โหมดมณี

นักธุรการทั่วไป

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ