ภาพพื้นหลัง

แบบฟอร์มงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เอกสารสำหรับผู้ประกอบการ update

 1. การขออนุญาตสถานที่ update
 2. แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร update

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
 2. หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน
 3. หนังสือแจ้งเลิกการปฏิบัติการ
 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการ
 5. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 6. แผนที่และแผนผังสถานที่ผลิต

กฎหมายและเอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

 1. พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal2.html
 2. กฎกระทรวง
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal7.html
 3. ประกาศกระทรวง
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal3.html
 4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal8.html
 5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal6.html
 6. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal4.html
 7. แนวปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal5.html

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ