ภาพพื้นหลัง

ยา

 1.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

1. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

2. น.ย.๑ คำขออนุญาตนำหรือสั่งเข้า

3. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

4. ผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณ

5. แผนผังสถานที่

6. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับเภสัช

7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งดำเนินกิจการ

8. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


2.ขายยาแผนปัจจุบัน

1. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขย.1

2. คำขออนุญาตขายยาเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ขย.2

3. คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ขย.3

4. คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ขย.4

5.คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ขย.14

6. คำรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน

7. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับเภสัชกร

8. คำขอต่อใบอนุญาต ขย.15

9. คำขอรับใบแทนหรือย้ายสถานที่ ขย.16

10. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ขย.17

11. แบบภาพถ่าย ร้านเปิดใหม่ ขย.1

12. บัญชีการซื้อยา ขย.9

13. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ ขย.10

14. บัญชีขายยาอันตรายเฉพาะรายการยาที่เลขาอย.กำหนด ขย.11

15. บัญชีขายยาตามใบสั่งแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ขย.12

16. รายงานการขายตามเลขาอย.กำหนด ขย.13

17. แบบภาพถ่าย ร้านเปิดใหม่ สำหรับสัตว์


3.ยาแผนโบราณ

18. ผลิต ขาย นำหรือสั่งยาโบราณ ยบ.1

19. บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา ยบ.3

20. บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต ย.บ.4

21. รายงานการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญ ยบ.5

22. รายงานการผลิตยา ประจำปี ยบ.6

23. รายการเรียกเก็บยาคืน ยบ.7

24. คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างนำเข้า ยบ.8

25. บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ยบ.9

26. บัญชีการขายยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ยบ.10

27. รายงานการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ยบ.11

28. คำขอแก้ไขแปลี่ยนแปลงรายการ ยบ.12

29. คำขอต่ออายุใบอนุญาต ยบ.13

30. คำขอใบแทนหรือย้ายสถานที่ ยบ.14

31. คำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา ยบ.15

32. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตขายนำหรือสั่งยาแผนโบราณ ยบ.16


4. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ และ หนังสือมอบอำนาจ

33. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งดำเนินกิจการ

34. หนังสือมอบอำนาจให้ทำแทน

35. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ขย.17

36. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ นย.11

37. คำขอแก้ไขแปลี่ยนแปลงรายการ ยบ.12

38. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตยาปัจจุบัน ผย.12

39. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต บ.ย.16 


5. คำขอใบแทน ย้ายสถานที่

40. คำขอรับใบแทนหรือย้ายสถานที่ ขย.16

41. คำขอใบแทน นย.10

42. คำขอใบแทนหรือย้ายสถานที่ ยบ.14

43. คำขอใบแทน ผ.ย. 10


6.คำขอต่ออายุใบอนุญาต

44. คำขอต่อใบอนุญาต ขย.15

45. คำขอต่ออายุใบอนุญาต ยบ.13

46. คำขอต่อใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3หรือ4 ข.จ.3

47. คำขอต่อใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก วัตถุประเภท3 ย.ส.19

48. คำขอต่อใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน น.ย.9

49. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยา ผ.ย.9


7.ขึ้นทะเบียนตำรับยา

50.คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ย.1

51.ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ย.2

52.คำขอใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนยา ย.3

53.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา ย.4

54.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา ย.5


8.นำเข้าหรือสั่งมาราชอาณาจักร

55.คำขออนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ น.ย.1

56.คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ แบบ น.ย.7

57.คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขึ้นทะเบียนยา แบบ น.ย.8

58.คำขอต่อใบอนุญาต แบบ น.ย.9

59.คำขอใบแทนหรือย้ายสถานที่ แบบ น.ย. 10

60.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ แบบ น.ย.11


9.ผลิตยาแผนปัจจุบัน

61.คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน แบบ ผ.ย.1

62.บัญชีแสดงรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา แบบ ผ.ย.3

63.บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามเลขาอย.กำหนด แบบผ.ย.4

64.บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต แบบ ผ.ย. 5

65.รายงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และกึ่งสำเร็จรูป แบบผ.ย.6

66.คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ แบบผ.ย.7

67.คำขอผลิตตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบผ.ย.8

68.คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยา แบบ ผ.ย.9

69.คำขอใบแทน แบบผ.ย.10

70.คำขอขยายหรือลดสถานที่ผลิต&ย้าย&เพิ่มหมวดผลิต แบบผ.ย.11

71.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตยาปัจจุบัน แบบ ผ.ย. 12


10.ขออนุญาตโฆษณายา

72.แบบฟอร์มคำขอโฆษณายา

73.หนังสือมองอำนาจการขออนุญาตโฆษณา(บุคคลธรรมดา)

74.หนังสือมองอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการขออนุญาตโฆษณา(นิติบุคคล)

75.รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณายา


11.ฟอร์มขอแจ้งยกเลิก

76.ผู้รับอนุญาตแจ้งเลิกกิจการ

77.ขอแจ้งยกเลิกกิจการของนิติบุคคล

78.หนังสือแจ้งยกเลิกตาม พรบ.2510

12.คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต ยา

1.คู่มือสาหรับประชาชน การขออนุญาตยา

2.คู่มือสาหรับประชาชน การขอเปลี่ยนแปลงและขอใบแทน

3.คู่มือสาหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาต

4.คู่มือสาหรับประชาชน เรื่องร้องเรียน

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ