ภาพพื้นหลัง

วัตถุอันตราย

[lvca_accordion][lvca_panel panel_title=”แบบฟอร์มด้านวัตถุอันตราย”]

 แบบคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

1.วอ.สธ 1_คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

2.วอ.สธ 6_คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน


แบบคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

3. วอ.9 คำขอต่ออายุใบอนุญาต วัตถุอันตราย 3

4. คำขอต่ออายุใยสำคัยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

5. คำขอต่ออายุใยสำคัยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2


แบบคำขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย

9.วอ.1 คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (วอ.1)

10.วอ.3 คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย


แบบคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย

11.คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย วอ./สธ 8


แบบแจ้งดำเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2

วอ.สธ 3 ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

วอ.สธ11 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้ง วอ.2


แบบฟอร์มแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

[/lvca_panel][lvca_panel panel_title=”คู่มือประชาชนและคำแนะนำ (วัตถุอันตราย)”]

คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต วัตถุอันตราย

ส่งสธ_15แจ้งวอ1

ส่งสธ_17ต่ออายุใบอนุญาตวอ3

ส่งสธ_18ต่ออายุใบแจ้งวอ2

ส่งสธ_20ใบแทนใบอนุญาตวอ3

ส่งสธ_21ใบแทนใบแจ้งวอ2 (ซ่อมแซม)

ส่งสธ_22ใบแทนวอ1

ส่งสธ_23แจ้งดำเนินการวอ2

ส่งสธ_24แก้ไขใบแจ้งวอ2

ส่งสธ_27แก้ไขใบอนุญาตวอ3ไม่ตรวจสถานที่

ส่งสธ_31ขออนุญาตครอบครองวอ3

ส่งสธ_34แก้ไขใบอนุญาตครอบครองวอ3ตรวจสถานที่

[/lvca_panel][/lvca_accordion]

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ