ภาพพื้นหลัง

สถานพยาบาล

การขออนุญาตเกี่ยวกับงานสถานพยาบาล

ในการเปิดสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือคลินิกนั้นจำเป็นจะต้องได้มาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีประกอบโรคศิลปะสาขานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการมารับบริการ สำหรับในการกำกับดูแลอนุญาตสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม จะอยู่ในการดูแลของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยในการขออนุญาตสถานพยาบาลใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานพยาบาล

 1.คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ สพ.1)
2.แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ สพ.2)
3.คำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (แบบ สพ.3)
4.แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สพ.4)
5.คำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.5)
6.หนังสือแสดงความจำ นงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (สพ.6)
7.ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)
8.คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ( สพ.10)
9.คำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.13)
10.หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลกรณีผู้รับอนุญาตตาย ( สพ.14)
11.คำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / คำขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สพ.15)
12.คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.16)
13.หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (สพ.17)
14.คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล / คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.18)
15.คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำ เนินการสถานพยาบาล (สพ.20)
16.คำขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทำ ลายในสาระสำคัญ (สพ.21)
17.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.22)
18.รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สพ.23)
19.รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สพ.24)
20.หนังสือมอบอำนาจ
21.แนวทางการเปิดคลินิก
22.คำแนะนำผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

[/lvca_panel][lvca_panel panel_title=”คู่มือประชาชนและคำแนะนำ (สถานพยาบาล)”]

 คลินิก

1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก

5.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก

6.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย

8.การแจ้งเลิกคลินิก

9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก

11.การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก / การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

14.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541


โรงพยาบาล

1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

1.2.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการ.รพ

2.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ รพ.

3.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล / การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

4.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ รพ.

[/lvca_panel][/lvca_accordion]


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)
  2. พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

คู่มือประชาชน

1.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
2.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการ
3.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
5.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
6.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
7.คู่มือต่ออายุคลินิก
8.คู่มือสำหรับประชาชนขปเปิดคลินิกรายใหม่

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ