จดหมายแจ้งเตือนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 มีผลบังคับใช้

คู่มือ สำหรับ ผู้ควบคุมการผลิต น้ำบริโภคฯและน้ำแข็งupdate

เอกสารสำหรับผู้ประกอบการ (อาหาร) คลิก

– แนวทางการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารและต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารปี พ.ศ.2565
– การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต อ.2 เป็น สบ.1/1 (กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน)
– แนวทางการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบเพื่อการส่งออกupdate

 

การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ผ่านระบบ
e-submission

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  !!!!! update-sign

การยื่นขออนุญาติผลิตอาหาร มี 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 1. ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร   และ
 2. ยื่นคำขออนุญาติ หรือ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คู่มือประชาชน

1.การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

2.การขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

4.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตและนำเข้า

5.การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตและนำเข้าอาหาร

ขั้นตอนการขออนุญาตด้านอาหาร

1.  การยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร update-sign

(กรณี ขอใหม่ / กรณี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้องตรวจสถานที่ ได้แก่ เพิ่มประเภท, ย้ายสถานที่ผลิตอาหาร,เพิ่ม-ลด สถานที่ผลิตอาหาร , แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง,  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักร, ยกเลิกประเภทอาหารที่มีผลกับแบบแปลนและเครื่องจักร / ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร)

1.1 ผู้ประกอบการ ยื่นเอกสารตามข้อ A เพื่อจัดทำ MASTER DATA และ ข้อ B เพื่อเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ E-submission กับเจ้าหน้าที่ สสจ. เป็น “รูปแบบกระดาษ” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

A. CHECKLIST เอกสารเพื่อจัดทำ MASTER DATA  update

          1. ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีขอใหม่  CHECKLIST

หรือ แนบ AUDIT REPORT ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารจาก CB เอกชน

** CB เอกชน ได้แก่ BSI Group หรือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว))   

          2. ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีเพิ่มประเภทอาหาร  CHECKLIST

          3. ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง / รายการเครื่องจักร  CHECKLIST

          4. ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร  CHECKLIST

          5. ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณีเพิ่ม-ย้าย-เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร  CHECKLIST   

          6. ขอตรวจประเมินสถานที่ กรณี ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร  CHECKLIST
         
           ตัวอย่าง แผนที่ แผนผัง แบบแปลนสถานที่ผลิตอาหาร ** 

**เอกสารทั้งหมดก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ให้ scan เป็นไฟล์ PDF ไว้ยื่นในระบบ E-SUB ด้วย**

B. Checklist รายการเอกสารขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ E-submission
         1. แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ กรณีรับมอบอำนาจ
         2. แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ กรณีผู้ดำเนินกิจการ/ผู้รับอนุญาต

1.2 ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ โดย อัพโหลดเอกสาร และชำระค่าคำขอผ่านระบบ e-submission
คู่มือการยื่นคำขอตรวจสถานที่ผลิต update
คู่มือการออกใบสั่งชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์update

2. การยื่นคำขออนุญาต หรือ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  update-sign

กรณี ต้องตรวจสถานที่ (มี AUDIT REPORT)

         1. ยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) หรือ
              คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1)  คู่มือ 

          2. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)  คู่มือ

          3. ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)  คู่มือ

          4. ยื่นคำย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
             กรณีเข้าข่ายโรงาน (อ.5) หรือ กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน สบ.2  คู่มือ

         5. ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ส.4) หรือ
            คำขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) คู่มือ

 

กรณี ไม่ต้องตรวจสถานที่ 

         1. ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (ตามกรมการปกครอง)  คู่มือ

         2. ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ส.4) หรือ
            คำขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)   คู่มือ
            ตัวอย่างเช่น
            – แก้ไขชื่อผู้รับอนุญาต (นิติบุคคล) และ/หรือ ชื่อสถานที่ผลิตอาหาร (ต้องเป็นนิติบุคคลเดิม)
            – แก้ไขที่อยู่(ไม่ใช่การย้าย)
            – แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตหรือแปรสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย
            – แก้ไข เปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดำเนินกิจการ (เฉพาะนิติบุคคล)
            – แก้ไข เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ดำเนินกิจการ, 
            – ยกเลิกประเภทอาหารที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและแบบแปลนแผนผัง

โดย

 • เจ้าหน้าที่ จะพิจารณาคำขอผ่านระบบ e-submission หากพบข้อบกพร่องจะส่งคำขอชี้แจงให้ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการมีเวลาชี้แจงตอบกลับภายใน 10 วันทำการ
 • เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอในระบบ e-submission  
  1. กรณีคำขอ อ.1 หรือ สบ.1/1 (ขอใหม่) และ อ.3 (ต่ออายุ) สถานะคำขอฝั่งผู้ประกอบการจะเปลี่ยนเป็น “รอชำระเงินค่าใบอนุญาต” ก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมได้ เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบถึงจะเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น “อนุมัติ”
  2. กรณีคำขออื่นๆ สถานะคำขอจะแสดงเป็น “อนุมัติ”  
 • ผู้ประกอบการ รับ หลักฐานการใบอนุญาต ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  1. ใบอนุญาตผลิตอาหารฉบับจริง (เพื่อแลกกับใบอนุญาตฉบับใหม่ ยกเว้นกรณีขอใหม่)
  2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าคำขอ/ค่าธรรมเนียม ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-submission

การขอรับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

E. การขอรับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร ผ่านระบบ e-submission (คลิกที่นี่) 

——————————————————————————— 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
1. ใบปะหน้า (pdf(word)
2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf) (word)
3. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง (pdf) (word)
4. หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเรื่องผ่านระบบ E-submission (pdf) 
5. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่องผ่านระบบE-submissionสำหรับผู้ดำเนินกิจการ(pdf)
6. แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร (pdf)
7. คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร (pdf)
8. คำขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร อ1 (pdf)  (word)
9. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.3 (pdf)  (word)
10. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.4  (pdf) (word)
11. คำขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร อ.5 (pdf) (word)
12. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร ส.4  (pdf)
13. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 
14. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) (pdf)
15. แบบบันทึกข้อความกรณียกเลิกประเภทอาหาร (เฉพาะที่ไม่ตรวจสถานที่) (word)
16. แบบบันทึกคำให้การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (word)
18. แบบบันทึกคำให้การต่ออายุ(กรณีไม่มีผลการตรวจสถานที่)
17. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ/เพิ่มประเภทอาหารนำสั่ง อ.6  (pdf) (word)

18. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร 
19. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำสั่งฯ อ.9  (pdf) (word)

20. คำขอย้ายสถานที่นำเข้า อ.10  (pdf) (word)
21. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารฯ ส.5 (pdf) (word)
22. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นไม่เข้าข่ายโรงงาน
23. คำขอยกเลิกใบอนุญาต/สบ.1/ใบสำคัญต่างๆ
24. คำขอยกเลิกเลขสารบบอาหาร
25. คำร้องขอรับเงินคืน

เมื่อได้รับ ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
สำหรับอาหารกลุ่ม 1 : ควบคุมเฉพาะให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร
สำหรับอาหารกลุ่ม 3 และอาหารทั่วไปที่ประสงค์จะขอเลขสารบบอาหาร : ให้ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหาร

การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร/แก้ไขเลขสารบบอาหาร 

เอกสาร word ใช้ font “TH SarabunPSK”  สามารถ downloadได้ โปรดคลิก

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ