ภาพพื้นหลัง

โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

ภญ.สุวัสสา สุขเจริญคณา

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุมณฑา มหาวิริโย

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.ลำภู เพ็งบุญชู

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุอาภา กลั่นประเสริฐ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวสิรินันท์ ฉิมพาลี

แพทย์แผนไทย

ภก.คมทวน คมวุฒิการ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายศักรินทร์ ศรีราษฎร์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

ภก.รุ่งเรือง กิตติเนาวรัตน์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายสุทธิรักษ์ โหมดมณี

นักธุรการทั่วไป

ภก.ธนศักดิ์ จั่นวิลัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ