ภาพพื้นหลัง

โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

ภญ.สุวัสสา สุขเจริญคณา

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุมณฑา มหาวิริโย

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุอาภา กลั่นประเสริฐ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.ธนศักดิ์ จั่นวิลัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายสุทธิรักษ์ โหมดมณี

นักธุรการทั่วไป

ภก.คมทวน คมวุฒิการ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.รุ่งเรือง กิตติเนาวรัตน์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายศักรินทร์ ศรีราษฎร์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ