ภาพพื้นหลัง

โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

ภญ.สุวัสสา สุขเจริญคณา

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุมณฑา มหาวิริโย

เภสัชกร ชำนาญการ

ภญ.สุอาภา กลั่นประเสริฐ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.ธนศักดิ์ จั่นวิลัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภญ.ศุภานันท์ ลิ้มไกรสรรณ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.คมทวน คมวุฒิการ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายสุทธิรักษ์ โหมดมณี

นักธุรการทั่วไป

ภก.รุ่งเรือง กิตติเนาวรัตน์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภญ.ธนวันต์ กำปั่นทอง

เภสัชกรปฏิบัติการ

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ