ทำเนียบสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม

คลินิกเวชกรรม

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

เลขที่ 158/1 ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย เชิดศักดิ์ มาศมหิศักดิ์

โรงพยาบาลทั่วไป

คลินิกเวชกรรม แพทย์ปรีชา

เลขที่ 519/3 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ปรีชา จำเริญฉันทวงศ์

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม แพทย์เชิดศักดิ์

เลขที่ 129/27 ซอย บางแก้ว ถนน ทางเข้าเมือง ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย เชิดศักดิ์ มาศมหิศักดิ์

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม หมอนพวรรณ

เลขที่ 133/80 ถนน ทางเข้าเมือง ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว นพวรรณ กฤติวาณิชย์

คลินิกเวชกรรม

เจริญเวช คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 702 – 702/1 ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย สมหมาย ประไพพานิช

คลินิกเวชกรรม

นายแพทย์สุขสรรค์คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 704/2 ถนน ประสิทธิ์พัฒนา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย สุขสรรค์ มโนชัย

คลินิกเวชกรรม

เฉลิมเกียรติ คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 15/62 ซอย บางแก้วถนน เจริญชมปรีดา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย เฉลิมเกียรติ สังขนครา

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมหมอวิรัช

เลขที่ 1254 ถนน ธนบุรี-ปากท่อเก่า ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย วิรัช ธีระภิญโญ

คลินิกเวชกรรม

หมอสมปอง คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 529 – 530 ถนน เพชรสมุทรตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย สมปอง วิทยากรฤกษ์

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมหมอประเสริฐ

เลขที่ 527/1 ซอย เพชรสมุทร 2 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ประเสริฐ สุวรรณพานิช

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมปริญญาการแพทย์ 2

เลขที่ 20/14 ถนน ไชยพร ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ปริญญา สนธิชัย

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมปริญญาการแพทย์

เลขที่ 9/16 ซอย บางจะเกร็ง ถนน พระราม 2 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ปริญญา สนธิชัย

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม หมอนพวรรณ 2

เลขที่ 112 หมู่ 9 ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ ตำบล บางช้าง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110

นางสาว นพวรรณ กฤติวาณิชย์

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัชชัย

เลขที่ 11 ถนน โชติธำรง  ตำบล อัมพวา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110

นาย ชัชชัย เทพจินดา

คลินิกเวชกรรม

นครินทร์คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 539/27 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธงชัย จั่นเศรณี

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์สมยศ

เลขที่ 518/3 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย สมยศ แจ้งจรัส

คลินิกเวชกรรม

เอสเธ่คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 15/77 ซอย บางแก้ว ถนน เจริญชมปรีดา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธีรภัทร์ แสงวณิช

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม หมอมนูญ

เลขที่ 538/1  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย มนูญ ชัวนินี

คลินิกเวชกรรม

เฮก้าคลินิกเวชกรรม

เลขที่ 123/52 ม.12 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย เสริมศักดิ์ โอษฐ์งาม

คลินิกเวชกรรม

เดอะ ซีเก็น คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 88/23 ม.12 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว พรปวีณ์ สนธิไกรสิทธิ์

คลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทย์วัชระ-กนกวรรณ คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 544/14  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย วัชระ จันทร์เจริญกิจ

คลินิกเวชกรรม

แกรม คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 252/30 ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย กิตติภพ เกิดปั้น

คลินิกเวชกรรม

คลินิกเฉพาะทางเวชกรรม

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม แพทย์จิตตรัตน์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เลขที่ 338/28-29  ถนน ไกรชนะ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์​

คลินิกหมอธวัตชัย คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ 

เลขที่ 518/1 ถนน ศรีจำปา  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธวัตชัย วงศ์คงสวัสดิ์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์​

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม แพทย์ธีรนิตย์ กระดูกและข้อ

เลขที่ 544/22 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธีรนิตย์ ประพฤติกิจ

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์​

เมตตา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช

เลขที่ 1247/238 ถนน ไชยพร ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จิตเวช​

สุพัฒนารีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

เลขที่ 80/14 ม.12 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว สุพัฒนารี เทียนมณี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง กุมารเวชกรรม

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง นายแพทย์นราธิป

เลขที่ 132/15 ถนน ทางเข้าเมือง  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย นราธิป ทรงทอง

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทย์จิราพร

เลขที่ 725/4-5 ถนน รัตนาวิถี ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว จิราพร บุญโท

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม แพทย์ทองพูน กุมารเวชกรรม

เลขที่ 621 ถนน เพชรสมุทร ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ทองพูน แตงตาด

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมหูคอจมูก แพทย์นิพนธ์

เลขที่ 617 ถนน เพชรสมุทร ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย นิพนธ์ หลงประดิษฐ์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทย์วินนะวัฒ

เลขที่ 1257/13 ถนน ปทุมมาลัย  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย วินนะวัฒ สุขเจริญคณา

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เด็กก้าวหน้า

เลขที่ 6/7 ม.6 ถนน ดำเนิน-บางแพ ตำบล บางช้าง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110

นาย สมชาติ สุทธิกาญจน์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รักษ์ดีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์และจักษุวิทยา

เลขที่ 15/17-18 ซอย บางแก้ว ถนน เจริญชมปรีดา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธราธิป กระแสร์ลาภ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม กุมรเวชศาสตร์และจักษุวิทยา

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์หมอธนกร

เลขที่ 73/8 ม.12  ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธนกร พุ่มเทียน

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์แพทย์ชัชชัย-วัชระ

เลขที่ 683/51-52 ถนน ราชญาติรักษา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ชัชชัย เล็กพิทยา

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกหมอโก้ สาขาศัลย์ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เลขที่ 132/16-17 ถนน ทางเข้าเมือง ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธัญญลักษณ์ เชาว์นิธิ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์ดล คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

เลขที่ 597 ซอย เพชรสมุทร 2 ถนน เพชรสมุทร 2 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ดล วิรานุวัตร

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

คลินิกแพทย์วงศิยา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

เลขที่ 597 ซอย เพชรสมุทร 2 ถนน เพชรสมุทร 2 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว วงศิยา เคหะสุวรรณ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

รุ่งเรืองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช

เลขที่ 607 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาง อรวรรณ โรจนสกุล

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์

แพทย์เรวดี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

เลขที่ 517/1 ถนน เพชรสมุทร ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว เรวดี กนกวุฒิ

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาจักษุวิทยา

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หมอพิเชียร

เลขที่ 594 ถนน เพชรสมุทร  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาโรคผิวหนัง หมอวชิระ

เลขที่ 544/19 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย วชิระ ปคุณวานิช

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม

แพทย์สมหมาย คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์

เลขที่ 537 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย สมหมาย ชินวรากร

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์มยุรี

เลขที่ 683/43 ถนน ราชญาติรักษา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว มยุรี เกตุการณ์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแพทย์มยุรี

หมอภัทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
สาขาจักษุวิทยา

เลขที่ 538/9 ซอย เกษมสุขุม ถนน เกษมสุขุม  ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ภัทร เจียเจริญพงษ์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

คลินิกสามหมอแม่กลอง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และอายุรกรรม

เลขที่ 338/23 ถนน ไกรชนะ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย สิทธิชน สุริยะวงศ์กุล

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 

คลินิกทันตกรรม

นครินทร์คลินิกทันตกรรม

เลขที่ 83/48-49 ม.1 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว สุรัสวดี มีสัตย์

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมบ้านฟันยิ้ม

เลขที่ 999/16-17 ม.1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว กชณิชา คงวิชาการ

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ยศยง

เลขที่ 517/20 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ยศยง ตั้งวิชิตฤกษ์

คลินิกทันตกรรม

ไชยา คลินิกทันตกรรม

เลขที่ 539/25 ถนน เกษมสุขุม ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ไชยา มาลีพันธุ์

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมเพชรสมุทร

เลขที่ 455/2 – 3 ถนน เพชรสมุทร ตำบล แม่ดลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ศิริชัย ชยานุวงศ์

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมแก้วบำรุง

เลขที่ 578/1 ถนน เพชรสมุทรตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาง จารุวรรณ ทองยัง

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมฟันสวย

เลขที่ 683/26 ถนน ราชญาติรักษา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย เอกอุดม บรรณประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม หมอเพิร์ล

เลขที่ 134/85 ม.1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว สุกานดา ลีวิสุทธิกุล

คลินิกทันตกรรม

ยิ้มใส คลินิกทันตกรรม

เลขที่ 148/28 ม.1 ถนน เจริญชมปรีดา ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ์

คลินิกทันตกรรม

คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เกษมสุข คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เลขที่ 212/3 ตำบล ท้ายหาด อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว สุดธิดา ซุ้ยวงศ์ษา

คลินิกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คลินิกกายภาพบำบัด

แม่กลอง คลินิกกายภาพบำบัด

เลขที่ 10/100 ถนน เอกชัย ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว สมรัตน์ มิ่งสรรพางค์

คลินิกกายภาพบำบัด

มัลลิกา คลินิกกายภาพบำบัด

เลขที่ 338/20 ถนน ไกรชนะ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว สุขใจ โชตินิธิโลทร

คลินิกกายภาพบำบัด

ลิฟวิ่งแคร์ คลินิกกายภาพบำบัด

เลขที่ 88/2 ม.2 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว นิศาชล จิรกิจวัฒนะวงศ์

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกเทคนิคการแพทย์

แม่กลองคลินิกเทคนิคการแพทย์

เลขที่ 564 ซอย เพชรสมุทรถนน เพชรสมุทร ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ปกรณ์ ธนเวชวศิน

คลินิกเทคนิคการแพทย์

ศรีจำปา คลินิกเทคนิคการแพทย์

เลขที่ 519/30 ถนน ศรีจำปา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว พัชรกันต์ มีเท

คลินิกเทคนิคการแพทย์

วีแคร์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์

เลขที่ 683/45 ถนน ราชญาติรักษา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว วรรณศิริ ศิริธนานุกูลวงศ์

คลินิกเทคนิคการแพทย์

แหลมใหญ่แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์

เลขที่ 55/4 ม.5 ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย วาทิต โต๊ะสิงห์

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกการแพทย์แผนไทย

อริยปัญญาคลินิกการแพทย์แผนไทย

เลขที่ 6 ม.1 ตำบล บางกระบือ อำเภอ บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม 75120

นาง สมสุข ศุภวาห์

คลินิกการแพทย์แผนไทย

เก็ทเวล คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เลขที่ 134/3 ม.1 ซอย เพชรสมุทรถนน เพชรสมุทร ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย จตุภัทร อนุชน

คลินิกการแพทย์แผนไทย

อรรคเดช คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เลขที่ 15/13 ซอย บางแก้ว ถนน เจริญชมปรีดา ตำบล แม่กลอง  อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย อรรคเดช อ่อนสอาด

คลินิกการแพทย์แผนไทย

แม่กลองคลินิก การแพทย์แผนไทย

เลขที่ 56/3 ซอย บางประจัน ถนน เอกชัย ตำบล แม่กลอง  อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว คนึงนิต รุ่งฤทธิเดช

คลินิกการแพทย์แผนไทย

คลินิกการแพทย์แผนจีน

อันเล่อคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ 125/34 ถนน ทางเข้าเมือง ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว ชนากานต์ ลักขณาอุดมเลิศ

คลินิกการแพทย์แผนจีน

สหคลินิก

สหคลินิก วีแคร์ ไลฟ์

เลขที่ 338/16-17 ถนน ไกรชนะ ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นาย ธีระเทพ กระแสร์ลาภ

สหคลินิก

สหคลินิกหมอธีระเทพ หมอรุจิรา

เลขที่ 519/8 – 9 ถนน เกษมสุขุมเมือง ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000

นางสาว วลีรัตน์ ไตรวิทยากุล

สหคลินิก

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ